Practice Areas


Expertise

Our lawyers

Jan GHYSELS* Jan GHYSELS*
Jan GHYSELS*

 • Partner

Expertise


Presentation


* SC Janson Baugniet CV

Jan Ghysels became a partner in 2006. He graduated in Law at the Vrije Universiteit Brussel in 1985. He then worked as an assistant to law professors at the University of Ghent and the University of Leuven. He also obtained the training certificate for solicitors at the Cour de cassation (Supreme Court of the Judiciary).

Jan Ghysels specialises in administrative and constitutional law. He mainly practises town and country planning law, environmental law (environmental permits, soil pollution, waste, noise, odour), expropriations, public contracts and public procurement, liability of the State and public authorities, environmental criminal law, energy law, construction law and real estate issues, medical administrative law (e.g. law on medicines), the law applicable to civil servants, the law applicable to the functioning of municipalities and provinces (administrative areas governed by local public authorities). According to Professor Herman Cousy (Katholieke Universiteit Leuven), Jan Ghysels belongs to the endangered species of multidisciplinary lawyers.

Jan Ghysels has wide practical experience in all the above-mentioned fields. He advises project developers, businesses, individuals and public authorities. He frequently represents clients before the Council of State (the highest administrative court), the Constitutional Court and the courts of the Judiciary. He also assists public authorities in the drafting of regulations. Jan Ghysels is closely involved in conflict prevention and has developed a strong reputation in the field of negotiation with or on behalf of public authorities. He also has valuable experience in the field of conflict management.

He combines his practical experience with academic activities. Jan Ghysels frequently organises conferences and is also much in demand as a speaker. He is one of the founders of the legal journal Publiekrechtelijk Kronieken, which is a leading journal in the field of public law. He is also a founder and Chairman of the Centrum Recht, Onteigening en Waardering (CROW - Centre on Law, Expropriation and Valuation).

Jan Ghysels is also the co-founder and managing member of Genootschap Advocaten Publiekrecht (GAP), a non-profit association of attorneys-at-law specialising in public law. He has also been a member of the Council of the Dutch-Speaking Bar of Brussels and is currently involved in the Public Law working group of the Flemish Bar.

Within the firm Janson, he leads a strong team which has numerous publications within its various fields of expertise. The Public Law department (Dutch-speaking) focuses on Flanders and Brussels. Thanks to its wide experience, this department also supports the other departments in the firm whenever public law issues arise. Jan Ghysels' team is therefore used to working in an interdisciplinary manner, both with attorneys-at-law specialising in other fields of the law and with other experts.

Curriculum


Partner
Public Law - Environmental Law - Law of Energy
Born on 8th December 1961

Studies
 • Graduated in Law (Vrij Universiteit Brussel), 1985 (distinction)
 • Holder of the certificate for the training for solicitor to the Cour de cassation, delivered by the Bar of the solicitors to the Cour de cassation, 1995-1998

Languages
 • Dutch
 • German
 • French
 • English

Professional activities


Attorney-at-law
 • Admitted to the Dutch speaking Bar of Brussels in October 1986. Traineeship under the supervision of Martin Denys (law firm Denys & Lindemans, then Denys)
 • Member of the Board of the Dutch speaking Bar of Brussels, September 2004-2007
 • Speaker at the official opening of the judicial year 2004 organised by the Flemish Young Lawyer Association of Brussels. Title of the speech: "Onteigenen in een democratische rechtsstaat" (Expropriation under the rule of law in a democracy)

Specialised in constitutional and administrative law, especially:
 • town and country planning (construction plans, structure plans, damage plans, construction and allotment permits, criminal law)
 • human environment (waste, soil, environmental permit, water, environmental criminal law)
 • law of energy
 • legal actions asking for stoppage
 • expropriation
 • establishment of wholesale trade companies
 • public procurement
 • medical administrative law
 • law of civil servants
 • municipality law (municipality association)
 • State liability
 • abnormal damage
 • drafting of bills of parliament and regulations
 • disciplinary law

Teaching activities
 • Lecturer in charge of the lecture on Expropriation and Civil Status in the Leergangen voor Administratief Recht of the Province of Brabant, from 1985 until 1991
 • Lecturer in charge of the lecture on Administration Conflicts in the school Elishout, 2006
 • Lecturer in charge of the seminar on Environmental Law at the Universteit Gent, under the supervision of Professor H. Bocken, from 1991 until 1992
 • Assistant to Professor H. Vandenberghe, for the lecture Property Law at the Katholieke Universiteit Leuven, 1993

Professional organisations
 • Actual member of the Committee for Language Accuracy (Royal Decree of 20th August 2000)
 • Deputy member of the Council for Disputes on Voting for the Province West Flanders
 • Chairman of the Centrum Recht, Onteigening en Waardering (CROW - Centre on Law, Expropriation and Valuation)
 • Managing member of Genootschap Advocaten Publiekrecht (GAP - Association of attorneys-at-law specialised in public law)

Publications


Publicaties
 • Vragen en antwoorden in J. GHYSELS, (ed.), "Lokale Belastingen in de Praktijk", Brugge, die Keure, 1990
 • "Het Arbitragehof, hoeksteen van de fiscale rechtstaat ?" in Fiscaliteit 2000, Antwerpen, N.V. Tijd, 1991
 • "De bevoegdheid van de Raad van State inzake onteigeningen", Rechtskundig Weekblad, 1990-91, 1294
 • "De Milieuvergunning in het Vlaamse Gewest", Antwerpen, Kluwer rechtswetenschappen 1991
 • "De bevoegdheid van de Raad van State inzake onteigeningen : willen maar niet kunnen, of kunnen maar niet willen ?", Recente Arresten Raad van State, 1994, 29
 • "Tekst en Toelichting Overheidsopdrachten", Gent, Mys&Breesch, commentaar bij verschillende artikelen.
 • "Rechtscreativiteit of toepassing van de wet ?" A.J.T., 1996-97, Dossier nr. 4, 41 e.v.
 • "Kan de kort gedingrechter optreden in de fase voorafgaandelijk aan de administratieve gunningsbeslissing ?" in O. VANKESBEECK en L. LEDEGEN, Nieuwe wetgeving betreffende overheidsopdrachten, Gent, Mys&Breesch, 1998, 117
 • "Welke rechter in kort geding is nog bevoegd wanneer de aanbestedende dienst geen administratieve overheid is ?" in O. VANKESBEECK en L. LEDEGEN, Nieuwe wetgeving betreffende overheidsopdrachten, Gent, Mys&Breesch, 1998, 135
 • "De toestand is ernstig, maar niet hopeloos. Komt er nu eindelijk een grondgegevensbank die de rechtszekerheid waarborgt ?, C.D.P.K., 1998, 581-585
 • "De melding en de milieuvergunningsaanvraag in het Vlarem na de laatste wijzigingen van 12 januari 1999 : Wat verandert er ?" in J. GHYSELS en P. FLAMEY (eds.), "Milieuvergunningen Anno 2000", Antwerpen, Kluwer, 2000
 • "Het nieuwe decreet ruimtelijke ordening van 18 mei 1999 : Wat verandert er ? in P. FLAMEY, P. en J. GHYSELS, (eds.), "Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw Anno 2000", Antwerpen, Kluwer, 2000
 • "Het statuut van de bodemsaneringsdeskundige" in J. GHYSELS, en P. FLAMEY, (eds.), "Bodemsanering Anno 2000", Antwerpen, Kluwer, 2000, 93-142
 • "Administratieve commissies in de ziekteverzekering, de controle op en de sanctionering van de zorgenverstrekkers, in Actuele problemen in het Sociale Zekerheidsrecht, Brugge, die Keure, 1999, 325
 • "De onteigeningsvergoeding in het algemeen en de invloed van het milieurecht op de onteigeningsvergoeding in het bijzonder" in X, Onteigeningen anno 2000, Intersentia, 2000
 • "Bekendmakings-, selectie en gunningsvoorschriften in de klassieke sectoren voor overheidsopdrachten", C.D.P.K., 2000, 456-486
 • - "Hoofdlijnen Ruimtelijke Ordening en stedenbouw na het wijzigingsdecreet van 26 april 2000", in P. FLAMEY en J. GHYSELS (eds.) "Ruimtelijke Ordening en stedenbouw Addendum - Anno 2001", Antwerpen, Kluwer, 2001
 • "Planschade en planbaten in het nieuwe decreet Ruimtelijke Ordening" in J. BOUCKAERT (ed.), Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw op nieuwe wegen ?, Brussel, Larcier, 2001
 • "Geen herstel in de eenheid van de rechtspraak zonder toetsing aan het gemeenschapsrecht zonder toetsing aan het gemeenschapsrecht in het schorsingscontentieux bij overheidsopdrachten", noot onder R.v.St., nr. 87.983, 15 juni 2000, C.D.P.K., 2001, 59-61
 • De rechtsgevolgen van het administratief cassatieberoep tegen de beslissingen van de Commissie van Beroep van de Dienst voor Geneeskundige Controle van het RIZIV
 • C.D.P.K., 2001, nr. 4
 • "De onderhandelingsprocedure in de klassieke sectoren van de overheidsopdrachten" in C. DE KONINCK, (ed.), Actuele vraagstukken van het overheidsopdrachtenrecht, Antwerpen, Maklu, 2002, 109-185
 • De duinenreglementering. Een korte stand van zaken tien jaar later, in D. MEULEMANS, (ed.), Recente ontwikkelingen betreffende vastgoed en landeigendom, Antwerpen, Intersentia, 2003
 • "Instandhoudingsmisdrijf stedenbouw, afgeschaft of niet?", N.J.W., 2004, 1303
 • "Verjaren stedenbouwmisdrijven nog nà het arrest nr. 136/2004 van het Arbitragehof?" C.D.P.K., 2004, 384-391
 • "Het Milieuvergunningsdecreet" deel 1 Het decreet van 28 juni 1985, Antwerpen, Intersentia, 2004, 604 blz.
 • "Het Milieuvergunningsdecreet" deel 2 De Wijzigingsdecreten (bijgewerkt tot het decreet van 26 maart 2004), Antwerpen, Intersentia, 2005, 789 blz.
 • "De administratieve rechtspleging" in Orde van Balies van Brussel, Liège, Antwerpen en Bruxelles, Colloquium 28 april 2005, De Advocatenakte, Brussel, Larcier, 2005, blz. 90-98
 • De onderhandeling met de overheid en de minnelijke onteigening, in J. GHYSELS en R. PALMANS (eds.), Onteigeningen, de voorafgaande fase, Antwerpen, Intersentia, 2006
 • De gewone onteigeningsprocedure van de wet van 17 april 1835, in J. GHYSELS, R. PALMANS en A. VAN OEVELEN (eds.), De onteigeningsprocedure, Antwerpen, Intersentia, 2007
 • Overheidsopdrachten - Rechtspraak Hof van Justitie 2001-2007, in K. Wauters, J. Ghysels, J. Anthierens, Uitg. De Boeck & Larcier, 2008, 188 blz.

Editor
 • Lokale belastingen in de praktijk, Brugge, die Keure, 1990
 • "Milieuvergunningen Anno 1998", Antwerpen, Kluwer, 1998
 • "Milieuvergunningen Anno 2000", Kluwer, 2000
 • "Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw Anno 2000", Antwerpen, Kluwer, 20"Bodemsanering Anno 2000", Antwerpen, Kluwer, 2000
 • "Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw Anno 2001 - Addendum", Antwerpen, Kluwer, 2001
 • "Zonevreemde woningen", Diegem, Kluwer, 2002
 • "Het milieurecht en de notariële praktijk", Diegem, Kluwer
 • "Zonevreemde bedrijven", Mechelen, Kluwer, 2004
 • "Milieustraf- en Milieustrafprocesrecht Actuele vraagstukken", Brussel, Larcier, 2005, (576 blz.)
 • Onteigeningen, de voorafgaande fase, Antwerpen, Intersentia, 2006
 • De onteigeningsprocedure, Antwerpen, Intersentia, 2007

Wetboeken
 • "Panoramacodex Stedenbouw", Brugge, Vanden Broele, twee delen sedert 2001 : deel 1 : Decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening (DRO); deel 2 : Decreet betreffende de ruimtelijke ordening gecoördineerd op 22 oktober 1996 (DROG)
 • Larcier Wetboeken deel VI : "Staats- en bestuursrecht" (tot 1998); deel VII : "Milieurecht" (sedert 1998)
 • Larcier "Vlarem" (tot 2004)
 • Larcier "Vlarebo"
 • A.J.T.-Wetboek Overheidsopdrachten (eerste editie 2001), Gent, Mys & Breesch
 • Wetboek Overheidsopdrachten, Brugge, Vanden Broele, 2004
Contact

Brussels: + 32 2 675 30 30
Nivelles +32 67 21 79 95
Ghent: +32 9 240 77 20
Mons: +32 65 22 10 00
Janson Logo
  © Copyright Janson 2020