Our lawyers

Practice Areas


Expertise
You seem to be using an unsupported browser
Outdated browsers can expose your computer to security risks. To get the best experience using our site, you’ll need to upgrade to a newer browser.
Jan GHYSELS* Jan GHYSELS*
Jan GHYSELS*

 • Partner
* SC Janson Baugniet CV

Tel. +32 2 663 85 09
Mob. +32 477 28 35 97
Email get in touch

Expertise


Presentation


Jan Ghysels is a partner at Janson since 2004. He studied at the Vrije Universiteit Brussel where he graduated in 1985. He was successively assistant at the universities of Ghent and Leuven. He also obtained the training certificate for solicitors at the Cour de cassation (Supreme Court).

Jan specialises in administrative and constitutional law. His field of activity mainly concerns: planning law, environmental law (environmental permits, soil pollution, waste, noise, odour), expropriations, public contracts and public procurement, public authorities liability, environmental criminal law, energy law, construction and real estate law, medical administrative law (e.g. law on medicines), civil servants law and municipal and provincial law (administrative areas governed by local public authorities). According to Prof. Herman Cousy (Katholieke Universiteit Leuven), Jan Ghysels belongs to the endangered species of multidisciplinary lawyers.

He has extensive practical experience in all the above-mentioned areas. He advises project developers, companies, private individuals and public authorities. He frequently represents clients before the Council of State (the highest administrative court), the Constitutional Court and other courts and tribunals. He also assists public authorities in the drafting of regulations. Jan is closely involved in conflict prevention and has developed a strong reputation in the field of negotiation with or on behalf of public authorities. He also has valuable experience in the field of conflict management.

Jan combines his practical experience with academic activities. He regularly organizes seminars and is also a much sought after speaker. He is one of the founders of the legal journal Publiekrechtelijk Kronieken, which is a leading journal in the field of public law. He is also founder and Honorary Chairman of the Centrum Recht, Onteigening en Waardering (CROW - Centre on Law, Expropriation and Valuation).

He is also co-founder and director of Genootschap Advocaten Publiekrecht (GAP), a non-profit association of lawyers practising public law. He has also been a member of the Council of the Dutch-Speaking Bar of Brussels and is currently involved in the Public Law working group of the Association of Flemish Bars.

Within Janson, he leads a strong team that publishes frequently within the various branches of its field of activity. The Dutch-speaking part of the Public and administrative law department focuses on Flanders and Brussels. Thanks to his extensive experience, the department also has a supporting function with regard to other departments, where aspects of public law are often dealt with. Jan's team is therefore used to working in an interdisciplinary way, both with lawyers specialising in other areas of law and with other experts.

Languages: Dutch, German, French, English

Curriculum


Work experience

 • 01/2004 - …: Partner - Janson
 • 01/1994 - 12/2003: Partner – Ghysels, Flamey & Partners
 • 01/1989 - 12/2002: Partner – Martin Denys Advocaten
 • 01/1993 - 12/1993: Partner – Vandenberghe, Ghysels & Blancke
 • 01/1987 - 01/1989: Trainee lawyer – Denys & Lindemans
 • 10/1986 - 12/1986: Trainee Lawyer – Blontrock advocaten

Lawyer registered at the Dutch-speaking Bar of Brussels since 1 October 1986.

Academic functions

 • 10/2014 - 10/2019: Guest professor of administrative law for the notariat, Vrije Universiteit Brussel
 • 2009 - …: Voluntary scientific collaborator Constitutional Law, Universiteit Gent
 • 09/2006 - 06/2007: Lecturer in Board disputes, Elishout Bestuursschool
 • 01/1993 - 01/1994: Voluntary scientific collaborator Business Law with Prof. H. Vandenberghe, Katholieke Universiteit Leuven
 • 09/1991 - 09/1992: Scientific collaborator Seminar for Environmental Law with Prof. H. Bocken, Universiteit Gent
 • 09/1985 - 06/1991: Lecturer in Expropriation Law, Leergangen voor Administratief Recht Provincie Brabant

Other mandates

 • Honorary Chairman of the Centre for Law, Expropriation and Valuation (CROW)
 • Director Genootschap Advocaten Publiekrecht (GAP)
 • 01/2013 - …: Senior consultant, GhyBo Masterclass Recht
 • 03/2009 - …: Deputy Counsel, Brussels Court of Appeal
 • 01/2007 - 03/2009: Deputy councillor, Council for Election Disputes West Flanders
 • 2004 - 2007: Member of the Council of the Dutch-speaking Lawyers at the Brussels Bar
 • 2004: Opening speech of the Flemish Advocacy Society "Expropriation in a democratic state under the rule of law"
 • 08/2000 - 08/2004: Effective member of Vaste Commissie voor Taaltoezicht

Education

 • 1995 - 1998: Training certificate for solicitors at the Cour de cassation (Supreme Court)
 • 1980 - 1985: Law degree, Vrije Universiteit Brussel (cum laude)

Publications


Books and contributions

 • Nomenclatuur en tegemoetkoming in de zorg, in S. Lierman, A. Vijverman, F. Louckx, J. Ghysels (eds.), Intersentia, 2020, 490 blz.
 • Overheidsopdrachten - Rechtspraak Hof van Justitie 2001-2007, in K. Wauters, J. Ghysels, J. Anthierens, Uitg. De Boeck & Larcier, 2008, 188 blz.
 • De gewone onteigeningsprocedure van de wet van 17 april 1835, in J. Ghysels, R. Palmans en A. Van Oevelen (eds.), De onteigeningsprocedure, Antwerpen, Intersentia, 2007
 • De onderhandeling met de overheid en de minnelijke onteigening, in J. Ghysels en R. Palmans (eds.), Onteigeningen, de voorafgaande fase, Antwerpen, Intersentia, 2006
 • De administratieve rechtspleging, in Orde van Balies van Brussel, Liège, Antwerpen en Bruxelles, Colloquium 28 april 2005, De Advocatenakte, Brussel, Larcier, 2005, blz. 90-98
 • Het Milieuvergunningsdecreet, deel 2 De Wijzigingsdecreten (bijgewerkt tot het decreet van 26 maart 2004), Antwerpen, Intersentia, 2005, 789 blz.
 • Het Milieuvergunningsdecreet, deel 1 Het decreet van 28 juni 1985, Antwerpen, Intersentia, 2004, 604 blz.
 • De duinenreglementering. Een korte stand van zaken tien jaar later, in D. Meulemans, (ed.), Recente ontwikkelingen betreffende vastgoed en landeigendom, Antwerpen, Intersentia, 2003
 • De onderhandelingsprocedure in de klassieke sectoren van de overheidsopdrachten, in C. De Koninck, (ed.), Actuele vraagstukken van het overheidsopdrachtenrecht, Antwerpen, Maklu, 2002, 109-185
 • Planschade en planbaten in het nieuwe decreet Ruimtelijke Ordening, in J. Bouckaert (ed.), Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw op nieuwe wegen ?, Brussel, Larcier, 2001
 • Hoofdlijnen Ruimtelijke Ordening en stedenbouw na het wijzigingsdecreet van 26 april 2000, in P. Flamey en J. Ghysels (eds.), Ruimtelijke Ordening en stedenbouw Addendum - Anno 2001, Antwerpen, Kluwer, 2001
 • Het statuut van de bodemsaneringsdeskundige, in J. Ghysels, en P. Flamey, (eds.), Bodemsanering Anno 2000, Antwerpen, Kluwer, 2000, 93-142
 • De onteigeningsvergoeding in het algemeen en de invloed van het milieurecht op de onteigeningsvergoeding in het bijzonder, in X, Onteigeningen anno 2000, Intersentia, 2000
 • De melding en de milieuvergunningsaanvraag in het Vlarem na de laatste wijzigingen van 12 januari 1999 : Wat verandert er ?, in J. Ghysels en P. Flamey (eds.), Milieuvergunningen Anno 2000, Antwerpen, Kluwer, 2000
 • Het nieuwe decreet ruimtelijke ordening van 18 mei 1999 : Wat verandert er ?, in P. Flamey, P. en J. Ghysels, (eds.), Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw Anno 2000, Antwerpen, Kluwer, 2000
 • Administratieve commissies in de ziekteverzekering, de controle op en de sanctionering van de zorgenverstrekkers, in Actuele problemen in het Sociale Zekerheidsrecht, Brugge, die Keure, 1999, 325
 • Welke rechter in kort geding is nog bevoegd wanneer de aanbestedende dienst geen administratieve overheid is ?, in O. Vankesbeeck en L. Ledegen, Nieuwe wetgeving betreffende overheidsopdrachten, Gent, Mys&Breesch, 1998, 135
 • Kan de kort gedingrechter optreden in de fase voorafgaandelijk aan de administratieve gunningsbeslissing ?, in O. Vankesbeeck en L. Ledegen, Nieuwe wetgeving betreffende overheidsopdrachten, Gent, Mys&Breesch, 1998, 117
 • Tekst en Toelichting Overheidsopdrachten, Gent, Mys&Breesch, commentaar bij verschillende artikelen
 • De Milieuvergunning in het Vlaamse Gewest, Antwerpen, Kluwer rechtswetenschappen 1991
 • Het Arbitragehof, hoeksteen van de fiscale rechtstaat ?, in Fiscaliteit 2000, Antwerpen, N.V. Tijd, 1991
 • Vragen en antwoorden in J. Ghysels, (ed.), "Lokale Belastingen in de Praktijk", Brugge, die Keure, 1990

Journal articles

 • Zonnepanelen in Vlaanderen: compensatie of vergoeding?, R.W., 2020-2021/35 (with T. Van Gaal)
 • Verjaren stedenbouwmisdrijven nog nà het arrest nr. 136/2004 van het Arbitragehof?, C.D.P.K., 2004, 384-391
 • Instandhoudingsmisdrijf stedenbouw, afgeschaft of niet?, N.J.W., 2004, 1303
 • De rechtsgevolgen van het administratief cassatieberoep tegen de beslissingen van de Commissie van Beroep van de Dienst voor Geneeskundige Controle van het RIZIV, C.D.P.K., 2001, nr. 4
 • Geen herstel in de eenheid van de rechtspraak zonder toetsing aan het gemeenschapsrecht zonder toetsing aan het gemeenschapsrecht in het schorsingscontentieux bij overheidsopdrachten, noot onder R.v.St., nr. 87.983, 15 juni 2000, C.D.P.K., 2001, 59-61
 • Bekendmakings-, selectie en gunningsvoorschriften in de klassieke sectoren voor overheidsopdrachten, C.D.P.K., 2000, 456-486
 • De toestand is ernstig, maar niet hopeloos. Komt er nu eindelijk een grondgegevensbank die de rechtszekerheid waarborgt ?, C.D.P.K., 1998, 581-585
 • Rechtscreativiteit of toepassing van de wet ?, A.J.T., 1996-97, Dossier nr. 4, 41 e.v.
 • De bevoegdheid van de Raad van State inzake onteigeningen : willen maar niet kunnen, of kunnen maar niet willen ?, Recente Arresten Raad van State, 1994, 29
 • De bevoegdheid van de Raad van State inzake onteigeningen, Rechtskundig Weekblad, 1990-91, 1294

Editor

 • De onteigeningsprocedure, Antwerpen, Intersentia, 2007
 • Onteigeningen, de voorafgaande fase, Antwerpen, Intersentia, 2006
 • Milieustraf- en Milieustrafprocesrecht Actuele vraagstukken, Brussel, Larcier, 2005, (576 blz.)
 • Zonevreemde bedrijven, Mechelen, Kluwer, 2004
 • Het milieurecht en de notariële praktijk, Diegem, Kluwer
 • Zonevreemde woningen, Diegem, Kluwer, 2002
 • Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw Anno 2001 - Addendum, Antwerpen, Kluwer, 2001
 • Bodemsanering Anno 2000, Antwerpen, Kluwer, 2000
 • Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw Anno 2000, Antwerpen, Kluwer, 2000
 • Milieuvergunningen Anno 2000, Kluwer, 2000
 • Milieuvergunningen Anno 1998, Antwerpen, Kluwer, 1998
 • Lokale belastingen in de praktijk, Brugge, die Keure, 1990

Legal codes

 • Wetboek Overheidsopdrachten, Brugge, Vanden Broele, 2004
 • A.J.T.- Wetboek Overheidsopdrachten (eerste editie 2001), Gent, Mys & Breesch
 • Larcier Vlarebo
 • Larcier Vlarem (tot 2004)
 • Larcier Wetboeken deel VI : Staats- en bestuursrecht (tot 1998); deel VII : Milieurecht (sedert 1998)
 • Panoramacodex Stedenbouw, Brugge, Vanden Broele, twee delen sedert 2001 : deel 1 : Decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening (DRO); deel 2 : Decreet betreffende de ruimtelijke ordening gecoördineerd op 22 oktober 1996 (DROG)
Contact

Brussels: + 32 2 675 30 30
Ghent: +32 9 240 77 20
Mons: +32 65 22 10 00
Janson Logo
  © Copyright Janson 2021