Onze advocaten

Praktijkgebieden


Expertise
We merken dat u een oude browser gebruikt

Gedateerde browsers kunnen veiligheidsrisico's inhouden voor uw computer. Om onze website op de beste manier te ervaren, gebruikt u beter één van onderstaande browsers.

Jan GHYSELS* Jan GHYSELS*
Jan GHYSELS*

 • Vennoot
* SC Janson Baugniet CV

Tel. +32 2 663 85 09
Mob. +32 477 28 35 97
Email contact opnemen

Expertise


Presentatie


Jan Ghysels is vennoot bij Janson sinds 2004. Hij studeerde aan de Vrije Universiteit Brussel, waar hij in 1985 afstudeerde. Hij was achtereenvolgens assistent aan de universiteiten van Gent en van Leuven. Hij behaalde ook het certificaat van beroepsbekwaamheid voor advocaat bij het Hof van Cassatie.

Jan specialiseerde zich in het administratieve en het grondwettelijk recht. Zijn werkterrein betreft voornamelijk: ruimtelijke ordening en stedenbouw, milieu (milieuvergunningen, bodemverontreiniging, afval, lawaai, geur), onteigeningen, overheidscontracten en overheidsopdrachten, overheidsaansprakelijkheid, milieu- en stedenbouwstrafrecht, energierecht, bouw- en vastgoedrecht, medisch administratief recht (o.a. geneesmiddelenrecht), ambtenarenrecht en gemeenten- en provincierecht. Volgens prof. Herman Cousy (KUL) behoort Jan Ghysels tot het uitstervende ras van de juridische duizendpoten.

Hij heeft een ruime praktijkervaring in al deze domeinen. Hij adviseert projectontwikkelaars, bedrijven, particulieren en overheden en treedt veelvuldig op voor de Raad van State, het Grondwettelijk Hof en de Hoven en rechtbanken. De adviespraktijk strekt zich ook uit tot regelgeving. Binnen de advisering ligt de nadruk op conflictvoorkoming. Jan ontwikkelde zich tot een gedegen onderhandelaar met of namens de overheid en heeft ervaring in conflictbeheersing.

Jan combineert zijn praktijkervaring met wetenschappelijk onderzoek. Hij organiseert regelmatig studiedagen en is ook een veel gevraagde spreker. Hij is een van de oprichters van het tijdschrift Publiekrechtelijk Kronieken, dat toonaangevend is in het publiek recht. Hij is ook oprichter en Erevoorzitter van het Kenniscentrum Onteigeningsrecht CROW (Centrum Recht, Onteigening en Waardering).

Hij is ook medeoprichter en bestuurder van de vzw Genootschap Advocaten Publiekrecht, een beroepsvereniging van advocaten die het publiek recht beoefenen. Hij was lid van de Raad van de Nederlandstalige Orde van Advocaten bij de Balie te Brussel en is werkzaam in de werkgroep Publiek Recht van de Orde van Vlaamse Balies.

Binnen Janson leidt hij een sterke equipe die frequent publiceert binnen de diverse takken van haar werkingsveld. Het Nederlandstalige deel van het departement Publiek- en administratief recht richt zich op Vlaanderen en Brussel. Het departement heeft door zijn ruime ervaring ook een ondersteunende functie ten aanzien van andere departementen, waar aspecten van publiekrecht vaak aan bod komen. De equipe van Jan is dan ook gewoon van interdisciplinair te werken, zowel met advocaten die gespecialiseerd zijn in andere domeinen van het recht als met technici.

Talen: Nederlands, Duits, Frans, Engels

Curriculum


Werkervaring

 • 01/2004 - …: Vennoot - Janson
 • 01/1994 - 12/2003: Vennoot – Ghysels, Flamey & Partners
 • 01/1989 - 12/2002: Partner – Martin Denys Advocaten
 • 01/1993 - 12/1993: Vennoot – Vandenberghe, Ghysels & Blancke
 • 01/1987 - 01/1989: Advocaat-stagiair – Denys & Lindemans
 • 10/1986 - 12/1986: Avocaat-stagiair – Blontrock advocaten

Advocaat ingeschreven bij de Nederlandse Orde van Advocaten bij de Balie te Brussel sinds 1 oktober 1986.

Academische functies

 • 10/2014 - 10/2019: Gast-professor bestuursrecht voor het notariaat, Vrije Universiteit Brussel
 • 2009 - …: Vrijwillig wetenschappelijk medewerker Grondwettelijk Recht, Universiteit Gent
 • 09/2006 - 06/2007: Docent Geschillen van bestuur, Elishout Bestuursschool
 • 01/1993 - 01/1994: Vrijwillig wetenschappelijk medewerker Zakenrecht bij prof. dr. H. Vandenberghe, Katholieke Universiteit Leuven
 • 09/1991 - 09/1992: Wetenschappelijk medewerker Seminarie voor Milieurecht bij prof. dr. H. Bocken, Universiteit Gent
 • 09/1985 - 06/1991: Docent Wegenrecht en onteigeningsrecht, Leergangen voor Administratief Recht Provincie Brabant

Andere mandaten

 • Erevoorzitter Centrum Recht, Onteigening en Waardering (CROW)
 • Bestuurder vzw Genootschap Advocaten Publiekrecht (GAP)
 • 01/2013 - …: Senior consultant, GhyBo Masterclass Recht
 • 03/2009 - …: Plaatsvervangend raadsheer, Hof van Beroep te Brussel
 • 01/2007 - 03/2009: Plaatsvervangend raadslid, Raad voor Verkiezingsbetwistingen West-Vlaanderen
 • 2004 - 2007: Lid van de Raad van de Orde van de Nederlandstalige Advocaten bij de Balie van Brussel
 • 2004: Openingsredenaar Vlaams Pleitgenootschap "Onteigenen in een democratische rechtsstaat"
 • 08/2000 - 08/2004: Effectief lid Vaste Commissie voor Taaltoezicht

Opleiding

 • 1995 - 1998: Getuigschrift beroepsopleiding Advocaat bij het Hof van Cassatie
 • 1980 - 1985: Licentiaat in de rechten, Vrije Universiteit Brussel (onderscheiding)

Publicaties


Boeken en bijdragen

 • Nomenclatuur en tegemoetkoming in de zorg, in S. Lierman, A. Vijverman, F. Louckx, J. Ghysels (eds.), Intersentia, 2020, 490 blz.
 • Overheidsopdrachten - Rechtspraak Hof van Justitie 2001-2007, in K. Wauters, J. Ghysels, J. Anthierens, Uitg. De Boeck & Larcier, 2008, 188 blz.
 • De gewone onteigeningsprocedure van de wet van 17 april 1835, in J. Ghysels, R. Palmans en A. Van Oevelen (eds.), De onteigeningsprocedure, Antwerpen, Intersentia, 2007
 • De onderhandeling met de overheid en de minnelijke onteigening, in J. Ghysels en R. Palmans (eds.), Onteigeningen, de voorafgaande fase, Antwerpen, Intersentia, 2006
 • De administratieve rechtspleging, in Orde van Balies van Brussel, Liège, Antwerpen en Bruxelles, Colloquium 28 april 2005, De Advocatenakte, Brussel, Larcier, 2005, blz. 90-98
 • Het Milieuvergunningsdecreet, deel 2 De Wijzigingsdecreten (bijgewerkt tot het decreet van 26 maart 2004), Antwerpen, Intersentia, 2005, 789 blz.
 • Het Milieuvergunningsdecreet, deel 1 Het decreet van 28 juni 1985, Antwerpen, Intersentia, 2004, 604 blz.
 • De duinenreglementering. Een korte stand van zaken tien jaar later, in D. Meulemans, (ed.), Recente ontwikkelingen betreffende vastgoed en landeigendom, Antwerpen, Intersentia, 2003
 • De onderhandelingsprocedure in de klassieke sectoren van de overheidsopdrachten, in C. De Koninck, (ed.), Actuele vraagstukken van het overheidsopdrachtenrecht, Antwerpen, Maklu, 2002, 109-185
 • Planschade en planbaten in het nieuwe decreet Ruimtelijke Ordening, in J. Bouckaert (ed.), Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw op nieuwe wegen ?, Brussel, Larcier, 2001
 • Hoofdlijnen Ruimtelijke Ordening en stedenbouw na het wijzigingsdecreet van 26 april 2000, in P. Flamey en J. Ghysels (eds.), Ruimtelijke Ordening en stedenbouw Addendum - Anno 2001, Antwerpen, Kluwer, 2001
 • Het statuut van de bodemsaneringsdeskundige, in J. Ghysels, en P. Flamey, (eds.), Bodemsanering Anno 2000, Antwerpen, Kluwer, 2000, 93-142
 • De onteigeningsvergoeding in het algemeen en de invloed van het milieurecht op de onteigeningsvergoeding in het bijzonder, in X, Onteigeningen anno 2000, Intersentia, 2000
 • De melding en de milieuvergunningsaanvraag in het Vlarem na de laatste wijzigingen van 12 januari 1999 : Wat verandert er ?, in J. Ghysels en P. Flamey (eds.), Milieuvergunningen Anno 2000, Antwerpen, Kluwer, 2000
 • Het nieuwe decreet ruimtelijke ordening van 18 mei 1999 : Wat verandert er ?, in P. Flamey, P. en J. Ghysels, (eds.), Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw Anno 2000, Antwerpen, Kluwer, 2000
 • Administratieve commissies in de ziekteverzekering, de controle op en de sanctionering van de zorgenverstrekkers, in Actuele problemen in het Sociale Zekerheidsrecht, Brugge, die Keure, 1999, 325
 • Welke rechter in kort geding is nog bevoegd wanneer de aanbestedende dienst geen administratieve overheid is ?, in O. Vankesbeeck en L. Ledegen, Nieuwe wetgeving betreffende overheidsopdrachten, Gent, Mys&Breesch, 1998, 135
 • Kan de kort gedingrechter optreden in de fase voorafgaandelijk aan de administratieve gunningsbeslissing ?, in O. Vankesbeeck en L. Ledegen, Nieuwe wetgeving betreffende overheidsopdrachten, Gent, Mys&Breesch, 1998, 117
 • Tekst en Toelichting Overheidsopdrachten, Gent, Mys&Breesch, commentaar bij verschillende artikelen
 • De Milieuvergunning in het Vlaamse Gewest, Antwerpen, Kluwer rechtswetenschappen 1991
 • Het Arbitragehof, hoeksteen van de fiscale rechtstaat ?, in Fiscaliteit 2000, Antwerpen, N.V. Tijd, 1991
 • Vragen en antwoorden in J. Ghysels, (ed.), "Lokale Belastingen in de Praktijk", Brugge, die Keure, 1990

Tijdschrift artikelen

 • Zonnepanelen in Vlaanderen: compensatie of vergoeding?, R.W., 2020-2021/35 (met T. Van Gaal)
 • Verjaren stedenbouwmisdrijven nog nà het arrest nr. 136/2004 van het Arbitragehof?, C.D.P.K., 2004, 384-391
 • Instandhoudingsmisdrijf stedenbouw, afgeschaft of niet?, N.J.W., 2004, 1303
 • De rechtsgevolgen van het administratief cassatieberoep tegen de beslissingen van de Commissie van Beroep van de Dienst voor Geneeskundige Controle van het RIZIV, C.D.P.K., 2001, nr. 4
 • Geen herstel in de eenheid van de rechtspraak zonder toetsing aan het gemeenschapsrecht zonder toetsing aan het gemeenschapsrecht in het schorsingscontentieux bij overheidsopdrachten, noot onder R.v.St., nr. 87.983, 15 juni 2000, C.D.P.K., 2001, 59-61
 • Bekendmakings-, selectie en gunningsvoorschriften in de klassieke sectoren voor overheidsopdrachten, C.D.P.K., 2000, 456-486
 • De toestand is ernstig, maar niet hopeloos. Komt er nu eindelijk een grondgegevensbank die de rechtszekerheid waarborgt ?, C.D.P.K., 1998, 581-585
 • Rechtscreativiteit of toepassing van de wet ?, A.J.T., 1996-97, Dossier nr. 4, 41 e.v.
 • De bevoegdheid van de Raad van State inzake onteigeningen : willen maar niet kunnen, of kunnen maar niet willen ?, Recente Arresten Raad van State, 1994, 29
 • De bevoegdheid van de Raad van State inzake onteigeningen, Rechtskundig Weekblad, 1990-91, 1294

Editor

 • De onteigeningsprocedure, Antwerpen, Intersentia, 2007
 • Onteigeningen, de voorafgaande fase, Antwerpen, Intersentia, 2006
 • Milieustraf- en Milieustrafprocesrecht Actuele vraagstukken, Brussel, Larcier, 2005, (576 blz.)
 • Zonevreemde bedrijven, Mechelen, Kluwer, 2004
 • Het milieurecht en de notariële praktijk, Diegem, Kluwer
 • Zonevreemde woningen, Diegem, Kluwer, 2002
 • Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw Anno 2001 - Addendum, Antwerpen, Kluwer, 2001
 • Bodemsanering Anno 2000, Antwerpen, Kluwer, 2000
 • Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw Anno 2000, Antwerpen, Kluwer, 2000
 • Milieuvergunningen Anno 2000, Kluwer, 2000
 • Milieuvergunningen Anno 1998, Antwerpen, Kluwer, 1998
 • Lokale belastingen in de praktijk, Brugge, die Keure, 1990

Wetboeken

 • Wetboek Overheidsopdrachten, Brugge, Vanden Broele, 2004
 • A.J.T.- Wetboek Overheidsopdrachten (eerste editie 2001), Gent, Mys & Breesch
 • Larcier Vlarebo
 • Larcier Vlarem (tot 2004)
 • Larcier Wetboeken deel VI : Staats- en bestuursrecht (tot 1998); deel VII : Milieurecht (sedert 1998)
 • Panoramacodex Stedenbouw, Brugge, Vanden Broele, twee delen sedert 2001 : deel 1 : Decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening (DRO); deel 2 : Decreet betreffende de ruimtelijke ordening gecoördineerd op 22 oktober 1996 (DROG)
Contact

Brussel: + 32 2 675 30 30
Gent: +32 9 240 77 20
Bergen: +32 65 22 10 00
Janson Logo
  © Copyright Janson 2021