Praktijkgebieden


Expertise

Algemene voorwaarden

We merken dat u een oude browser gebruikt

Gedateerde browsers kunnen veiligheidsrisico's inhouden voor uw computer. Om onze website op de beste manier te ervaren, gebruikt u beter één van onderstaande browsers.


1.      Janson Baugniet CV CVBA (hierna “Janson Baugniet”) is een burgerlijke vennootschap naar Belgisch recht die de rechtsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid heeft aangenomen, met als doel het beoefenen van het beroep van advocaat. Janson Baugniet CV CVBA is ingeschreven bij de Kruispuntbank Ondernemingen onder het nummer 432.711.951.

2.       Toepassingsgebied en aanvaarding van de algemene voorwaarden - Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten die de advocaten van het kantoor Janson Baugniet aan hun cliënten leveren. De cliënt kan deze algemene voorwaarden raadplegen op de website van Janson Baugniet. Wanneer een cliënt beroep doet op de diensten van Janson Baugniet, wordt hij geacht de algemene voorwaarden te kennen en ze zonder voorbehoud te aanvaarden. Eventuele tegenstrijdige algemene voorwaarden uitgaande van de cliënt zullen enkel toepasselijk zijn mits voorafgaande schriftelijke en uitdrukkelijke aanvaarding ervan door Janson Baugniet. Behoudens publicatie of mededeling van een recentere versie uitgaande van Janson Baugniet, onder welke vorm dan ook, zijn onderhavige algemene voorwaarden eveneens van toepassing op de toekomstige relaties tussen partijen. Iedere aanvulling, wijziging of afwijking aan of van deze algemene voorwaarden, moet voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk worden aanvaard door Janson Baugniet.

3.       Uitvoering van de opdrachten - Onverminderd hetgeen bepaald is in artikel 3, lid 2 hierna, worden alle opdrachten uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Janson Baugniet. Dit geldt ook wanneer de opdrachtgever zijn opdracht uitdrukkelijk of stilzwijgend toevertrouwt aan een aan Janson Baugniet verbonden advocaat-vennoot of -medewerker. Janson Baugniet is als enige en exclusief verantwoordelijk voor de diensten die haar advocaten en personeelsleden leveren. Janson Baugniet beslist vrij over de toewijzing van de verschillende opdrachten aan de onderscheiden advocaten die deel uitmaken van het kantoor Janson Baugniet en over de vervanging van een advocaat door een andere, zonder dat de cliënt zich hiertegen kan verzetten. Mits voorafgaand, uitdrukkelijk akkoord van de cliënt, kan Janson Baugniet tevens bepaalde specifieke opdrachten uitbesteden aan andere advocaten die geen deel uitmaken van Janson Baugniet.
De cliënt kan op elk ogenblik een einde stellen aan de samenwerking met Janson Baugniet, zonder vergoeding. In dat geval blijft hij echter gehouden om de reeds uitgevoerde prestaties ten laste te nemen, volgens wat werd overeengekomen.

4.       Termijnen - Janson Baugniet verbindt zich ertoe haar prestaties te leveren binnen een redelijke termijn. Janson Baugniet is in geen geval aansprakelijk voor de overschrijding van termijnen die te wijten zijn aan de cliënt, aan derden of aan overmacht.

5.       Beroepsgeheim - De advocaten en de personeelsleden van Janson Baugniet zijn onderworpen aan het beroepsgeheim. Alle brieven, adviezen, procedurestukken, enz. worden door Janson Baugniet aan de cliënt over-gemaakt onder het uitdrukkelijk voorbehoud dat de cliënt de vertrouwelijkheid ervan respecteert. Wanneer Janson Baugniet inschrijft op een publieke of private aanbesteding van juridische diensten, kan Janson Baugniet ertoe verplicht worden, mits strikte naleving van de deontologische regels van de advocaat, de namen te onthullen van de cliënten waarvoor zij tussenkomt of is tussengekomen in de betrokken materie, alsook informatie te verschaffen met betrekking tot het voorwerp van de aanbesteding in de dossiers die zij behandelt of heeft behandeld.
Wanneer de mededeling gegevens betreft die betrekking hebben op het privéleven van de cliënt of op persoonsgegevens, zal Janson Baugniet de voorafgaandelijke toestemming vragen van de cliënt. De betrokkene kan deze toestemming steeds herroepen, zonder motivering, mits het versturen van een e-mail naar volgend adres: privacy@janson.be of mits aangetekende brief gericht aan Janson Baugniet (Com GDPR), Terhulpsesteenweg 187 te 1170 Brussel.

6.       Intellectuele eigendom - De adviezen, opinies, geschriften enz. die uitgaan van Janson Baugniet zijn beschermd door het intellectuele eigendomsrecht en mogen in geen geval gebruikt of gereproduceerd worden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke en voorafgaande toestemming van Janson Baugniet. Elk advies dat door Janson Baugniet gegeven wordt, is slechts bestemd voor de cliënt en wordt uitsluitend gegeven in het kader van het desbetreffende dossier. De adviezen van Janson Baugniet mogen niet gebruikt worden door derden. Evenmin mogen derden er zich op beroepen. De cliënt aanvaardt dat hij het advies van Janson Baugniet niet zal bekendmaken aan derden zonder voorafgaandelijk schriftelijk akkoord van Janson Baugniet, tenzij, indien nodig, aan andere professionele raadgevers van de cliënt, maar zonder dat dit enige verbintenis of aansprakelijkheid teweeg brengt vanwege Janson Baugniet ten opzichte van hen. De contractuele verplichtingen van Janson Baugniet gelden enkel tegenover de cliënt en strekken zich niet uit tot derden, tenzij Janson Baugniet deze verantwoordelijkheid uitdrukkelijk en schriftelijk aanvaardt.

7.       Aansprakelijkheid - De aansprakelijkheid van Janson Baugniet is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende dossier wordt gedekt door de aansprakelijkheids-verzekeringen die door Janson Baugniet werden afgesloten, zoals hierna opgesomd.
Indien deze verzekeringen, om welke reden ook, niet zouden tussenkomen, is de aansprakelijkheid beperkt tot het totaal van de door Janson Baugniet in het dossier aangerekende honoraria zonder dat dit het bedrag van 50.000,00 EUR overschrijdt.
In ieder geval vervalt enige vordering tot schadevergoeding indien de vordering niet schriftelijk, binnen het jaar volgend op het afsluiten van het dossier, aan Janson Baugniet ter kennis werd gebracht. De burgerlijke beroepsaansprakelijkheid van de advocaten werkzaam bij Janson Baugniet en ingeschreven aan een Belgische Balie wordt in eerste rang voor een bedrag tot 2.500.000,00 EUR gedekt door een collectieve verzekeringspolis onderschreven door de Orde van Vlaamse Balies (OVB) of l´Ordre des Barreaux Francophones et Germanophone (OBFG) momenteel bij de maatschappij Ethias Verzekeringen (onderlinge verzekeringsvereniging erkend onder het nummer 0165, met maatschappelijke zetel te 4000 Luik, rue des Croisiers 24).
Deze beroepsaansprakelijkheid is verzekerd in tweede rang voor een bedrag tot 2.500.000,00 EUR bij 
Ethias en AIG EUROPE (met maatschappelijke zetel te Pleinlaan 11, 1050 Brussel). Deze beroepsaansprakelijkheid is in derde rang voor een bedrag tot 8.000.000,00 EUR verzekerd bij AIG EUROPE/HDI GERLING (met maatschappelijke zetel te Tervurenlaan 273/1, 1150 Brussel). Deze beroepsaansprakelijkheid is in vierde rang voor een bedrag tot 10.000.000,00 EUR verzekerd bij AIG EUROPE/HDI GERLING (met maatschappelijke zetel te Tervurenlaan 273/1, 1150 Brussel). Deze beroepsaansprakelijkheid is verzekerd in vijfde rang voor een bedrag tot 5.000.000,00 EUR bij AIG EUROPE (met maatschappelijke zetel te Pleinlaan 11, 1050 Brussel). De door deze verzekeringen geboden waarborg verleent dekking in de hele wereld, met uitzondering van de Verenigde Staten van Amerika en Canada, onder voorbehoud van verduidelijkingen en uitzonderingen opgenomen in de betrokken polissen. De cliënt vrijwaart Janson Baugniet en de advocaten die deel uitmaken van Janson Baugniet of die voor diens rekening werken, voor elke aanspraak van een derde die het gevolg is van de prestaties die door Janson Baugniet worden geleverd voor rekening van de cliënt.

8.       Beroep op derden voor de uitoefening van de opdracht - Janson Baugniet heeft het recht om bij de uitvoering van haar werkzaamheden beroep te doen op derden niet-advocaten (zoals gerechtsdeurwaarders, technische adviseurs, enz.). Janson Baugniet verbindt er zich toe deze derden met de nodige zorgvuldigheid te kiezen, zonder dat zij aansprakelijk kan gesteld worden voor de daden of nalatigheden van deze derden. Janson Baugniet is door de cliënt gemachtigd namens de cliënt eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen te aanvaarden. 

9.       Erelonen - De erelonen worden berekend in functie van het aantal gepresteerde uren vermenigvuldigd met de afgesproken uurtarieven, die verschillend kunnen zijn naargelang de anciënniteit en de specialisatie van de betrokken advocaten, en die jaarlijks worden aangepast aan de wijzigingen van het indexcijfer van de consumptieprijzen. Janson Baugniet behoudt zich het recht een provisie te vragen voorafgaandelijk aan iedere prestatie. Erelonen mogen gevraagd worden vanaf de eerste mondelinge of schriftelijke consultatie. De verzoeken om provisies of tussentijdse ereloonstaten kunnen worden gevraagd naarmate een dossier vordert.
Erelonen kunnen eveneens worden vastgesteld rekening houdend met andere terzake gebruikelijke criteria, met name het belang van de zaak, de uit te voeren taken, de complexiteit van het dossier, de reputatie van de advocaat en de financiële draagkracht van de cliënt.
Een succes fee zal in het bijzonder in het kader van een procedure in rekening worden gebracht, en zal worden bepaald op basis van de hierna volgende percentages en modaliteiten:
Bij het beëindigen van haar tussenkomst,ongeacht wanneer dit moment zich voordoet, zal Janson Baugniet rekening houden met een succes fee indien de procedure gewonnen wordt of bij het sluiten van een minnelijke overeenkomst voor de cliënt. Bij verlies van een procedure, zal het definitieve ereloon beperkt worden tot het ereloon begroot op basis van de tijdsbesteding in het dossier en de eventuele hoogdringendheid van de geleverde prestaties, overeenkomstig artikel 466ter Gerechtelijk Wetboek. Wanneer de inzet in geld waardeerbaar is, wordt de succes fee vastgesteld tegen een degressief percentage per tranche van de inzet, als volgt vastgesteld:
- Van 10.000 EUR tot 50.000 EUR: 15% (wat neerkomt op 7.500 EUR voor 50.000 EUR)
- Van 50.000,01 EUR tot 100.000 EUR : 12,5% (wat neerkomt op 13.750 EUR voor 100.000 EUR)
- Van 100.001 EUR tot 500.000 EUR: 10% (wat neerkomt op 53.750 EUR voor 500.000 EUR)
- Van 500.001 EUR tot 1.000.000 EUR : 7,5% (wat neerkomt op 91.250 EUR voor 1.000.000 EUR)
- Van 1.000.001 EUR tot 2.500.000 EUR: 5% (wat neerkomt op 166.250 EUR voor 2.500.000 EUR)
- Boven 2.500.000 EUR: 3%. Het bedrag dat als vertrekbasis dient voor de berekening van deze succes fee is: ofwel het door de eisende cliënt bekomen en ontvangen bedrag na onderhandelingen of procedure; ofwel het bedrag uitgespaard door de verwerende cliënt ten opzichte van het werkelijke belang van de zaak, m.n. het bedrag dat door de tegenpartijen redelijkerwijze kon worden gevorderd (hoofdvorderingen en tegenvorderingen), ongeacht of die besparing nu het resultaat is van een procedure, dan wel van onderhandelingen.
Het resultaat wordt slechts in rekening gebracht vanaf een winst of een besparing van minstens 10.000 EUR. Het ereloon wordt berekend op het totale bedrag van de hoofdsom, de intresten en accessoria van alle aard. De succes fee zal worden gehalveerd, zonder minder te kunnen bedragen dan de basiserelonen, die een minimum uitmaken, indien buiten alle voorafgaandelijke onderhandelingen, de betaling plaatsvindt na het versturen van een ingebrekestelling of een dagvaarding, voor de inleidingszitting, alsook voor het deel van de schuldschuldvordering dat door een gerechtelijke beslissing werd toegekend maar dat niet kan worden geïnd. De reeds geïnde basishonoraria zullen worden afgetrokken van deze succes fee. Indien deze succes fee minder bedraagt dan de basishonoraria, dan zijn alleen deze laatste verschuldigd. Bij een gunstig afloop kunnen de ereloontarieven in alle andere gevallen worden verhoogd met een maximum van 100%.

10.   Onkosten en verschotten – De onkosten en verschotten die door Janson Baugniet werden voorgeschoten voor rekening van de cliënt worden afzonderlijk in rekening gebracht. De algemene kantoorkosten (zoals post-, telefoon-, fax- en kopiekosten e.d.) worden vergoed door een percentage van het ereloon in rekening te nemen, dan wel een forfait per type onkosten.

11.   BTW - Alle bedragen zijn exclusief BTW en exclusief belasting, toeslag of soortgelijke verhoging die door de cliënt verschuldigd is op basis van toepasselijke regelgeving.

12.   Facturatie, betaling en verwijlintresten - De facturen van Janson Baugniet zijn contant betaalbaar, zonder korting, op de zetel van Janson Baugniet of op het aangegeven bankrekeningnummer. Bij gebrek aan betaling zijn verwijlinteresten verschuldigd, zoals voorzien bij wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handels-transacties, te rekenen vanaf de eerste aanmaning. De betalings- of valuta kosten zijn ten laste van de cliënt. Iedere betwisting betreffende een factuur moet aan Janson Baugniet gericht worden binnen de 15 dagen na verzending van de factuur. Bij gebreke zal de factuur geacht worden aanvaard te zijn.

13.   Onvoorziene omstandigheden - Indien er zich na het sluiten van de overeenkomst onvoorziene omstandig-heden voordoen die de uitvoering van de overeenkomst door Janson Baugniet bemoeilijken of duurder maakt, is Janson Baugniet ertoe gemachtigd haar verbintenissen aan te passen aan de nieuwe omstandigheden.

14.   Toepassing van de algemene voorwaarden op vennoten en medewerkers - Onverminderd wat is bepaald in artikel 3, zijn deze algemene voorwaarden niet alleen van toepassing op Janson Baugniet, maar ook op alle vennoten en medewerkers, alsmede op alle respectievelijke rechtsopvolgers ten algemene titel.

15.   Bescherming van persoonsgegevens 15.1 Janson Baugniet is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens. Alle persoonsgegevens (tegenpartijen, cliënten, confraters, griffies, enz.) worden door Janson Baugniet slechts verwerkt voor het beheer en de verwerking van de dossiers in het kader van de opdracht die door de cliënt wordt toevertrouwd, alsook voor het naleven van de wettelijke verplichtingen waartoe Janson Baugniet gehouden is, meer bepaald in het kader van de strijd tegen het witwassen van geld. Deze verwerking is gebaseerd op de artikelen 6.1, a), b), c) en f) AVG (Algemene Verordening Gegevensverwerking van 27 april 2016). De gegevens worden slechts overgemaakt aan derden in het kader van de uitoefening van de opdracht die door de cliënt aan Janson Baugniet wordt toevertrouwd of wanneer Janson Baugniet hiertoe gehouden is ingevolge enige wettelijke bepaling die haar hiertoe verplicht. De persoonsgegevens m.b.t. de identiteit van de cliënt worden door Janson Baugniet slechts gebruikt voor het versturen van informatie, newsletters of uitnodigingen voor evenementen mits voorafgaandelijk akkoord van de betrokkene. In dergelijk geval kan de betrokkene zijn goedkeuring ten allen tijde intrekken mits het versturen van een e-mail naar privacy@janson.be of mits het versturen van een aangetekende brief naar Janson Baugniet (Com GDPR) Terhulpsesteenweg 187 te 1170 Brussel. De gegevens worden bewaard voor de volledige duur van de toevertrouwde opdracht en voor de periode noodzakelijk om Janson Baugniet toe te laten haar wettelijke verplichtingen na te komen (met inbegrip van de boekhoudkundige en fiscale verplichtingen) om haar archieven te bewaren. Deze termijn zal worden verlengd met het oog op het voeren van een mogelijk geschil met de cliënt. De betrokkene heeft het recht om de toegang te verzoeken tot zijn persoonsgegevens, de verbetering van de gegevens die onjuist of onvolledig zijn, het wissen van de gegevens in de omstandigheden voorzien in artikel 17 AVG of een beperking van de verwerking binnen de voorwaarden voorzien in artikel 18 AVG. De betrokkene mag zich eveneens verzetten tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens zoals voorzien in artikel 21 AVG en hij heeft het recht een kopie te vragen van zijn gegevens om deze over te maken aan een andere verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. Elk verzoek dient per e-mail te worden gericht aan privacy@janson.be of per aangetekende brief te worden gericht aan: Janson Baugniet (Com GDPR), Terhulpsesteenweg 187 te 1170 Brussel. De betrokkene heeft het recht om een klacht neer te leggen bij de toezichthoudende overheid. In België is de toezichthoudende overheid de Gegevensbeschermingsautoriteit: www.gegevensbeschermingsautoriteit.be. 15.2 De cliënt waarborgt dat de persoonsgegevens die hij met het oog op het beheer en de verwerking van zijn dossier meedeelt aan Janson Baugniet, meegedeeld werden met toestemming van de betrokkene(n) of op basis van een andere wettelijke grond die het meedelen en het verwerken van deze gegevens toelaat. Hij waarborgt eveneens dat deze mededeling geschiedt overeenkomstig de bepalingen van de AVG.

16.   Toepasselijk recht, bevoegde rechtbank en Ombudsdienst - De rechtsverhoudingen tussen Janson Baugniet en de cliënt wordt exclusief beheerst door het Belgisch recht. In geval van betwisting zijn de rechtbanken van Brussel exclusief bevoegd, met dien verstande dat Janson Baugniet tevens het recht heeft om de zaak aanhangig te maken voor de rechtbanken van de woonplaats of de zetel van de cliënt. In geval van een geschil tussen Janson Baugniet en een consument, kan deze eveneens beroep doen op de diensten van de Ombudsdienst Consumenten-geschillen Advocatuur, Ligeca, van de Orde van Vlaamse Balies. Een klacht wordt bij deze dienst per brief ingediend, ter attentie van mevrouw Isabel Goris, Ombudsdienst Consumenten-geschillen Advocatuur, Staatsbladsstraat 8, 1000 Brussel, per fax, aan mevrouw Isabel Goris, Ombudsdienst Consumentengeschillen Advocatuur, +32 2 307 72 21 of ten slotte via het klachtenformulier beschikbaar op de website http://oca.ligeca.be. Alle informatie met betrekking tot de werkingsregels van deze dienst zijn terug te vinden op voornoemde website. Janson Baugniet behoudt zich het recht voor om een beroep op deze vorm van buitengerechtelijke geschillenbeslechting te weigeren, naargelang de aard van het geschil.

17.   Diversen - De nietigheid van één van deze bepalingen of van een deel van een bepaling van deze algemene voorwaarden, laat de rechtsgeldigheid van de overige bepalingen onverlet.

Contact

Brussel: + 32 2 675 30 30
Gent: +32 9 240 77 20
Bergen: +32 65 22 10 00
Janson Logo
    © Copyright Janson 2021