Praktijkgebieden


Expertise

Onze
expertise

We merken dat u een oude browser gebruikt

Gedateerde browsers kunnen veiligheidsrisico's inhouden voor uw computer. Om onze website op de beste manier te ervaren, gebruikt u beter één van onderstaande browsers.

Energie, klimaat en mobiliteit


Presentatie


Een team van een tiental advocaten werkt in de energie- en transportsector op nationaal, Europees en internationaal niveau en adviseert tal van bedrijven en overheden op dit gebied.

Het departement is gespecialiseerd in juridische dienstverlening met betrekking tot de liberalisering van de energie- (electriciteit en gas) en transportmarkten (spoorwegen, luchtruim, wegen) in lidstaten van de Europese Unie, meer bepaald in België, Frankrijk, Luxemburg en Roemenië, alsook in landen buiten de EU zoals Turkije, Marokko, Tajikistan, Laos, Qatar, Madagaskar, Centraal-Azië en Afrika (Burundi, Kameroen, DR Congo, Mali, Niger, Nigeria, etc.). Het departement wordt geleid door Guy Block, vennoot, lid van de balies te Brussel en Parijs. Guy Block heeft ruim 32 jaar ervaring in het energie- en transportrecht.

Dankzij de liberalisering van de Europese energiemarkt, de toenemende belangstelling voor de energievoorraden en het milieubeheer, heeft het departement een zeer grondige ervaring opgedaan in energierecht. Het heeft advies verleend aan cliënten in de electriciteit- en gassector met betrekking tot reglementeringen en in commerciële en vennootschapsrechtelijke materies.

Corporate Int. beveelt het departement van Janson aan als "Natural Resources Law Firm of the Year in Belgium" (2013).
Sindsdien wordt het jaarlijks door Legal 500 en Chambers and Partners aanbevolen.

Onze diensten


De expertise van het departement steunt zowel op adviezen aan openbare besturen (regeringen, regulatoren,...) als aan private ondernemingen (spelers op de energiemarkt). Eén derde van haar praktijk is gewijd aan bijstand van regeringen en overheidsinstanties en twee derde heeft betrekking op adviezen aan de actoren van de energiemarkten, zoals elektriciteitsproducenten, aardgasvervoerders of elektriciteits- en gasleveranciers. Zeer frequent betreft het buitenlandse projecten (zowel binnen als buiten Europa).

De advocaten van het departement adviseren en geven bijstand bij elke stap van het energieproces, namelijk vanaf de redactie van wetten en reglementeringen tot de levering van gas en elektriciteit aan de eindverbruiker. Het departement adviseert nieuwe actoren inzake vergunningen of bij alle aspecten die betrekking hebben op hernieuwbare energie. 

Het departement geniet ook van een ruime ervaring in de liberalisering van de transportmarkten en verleende advies aan publieke overheden en private ondernemingen in commerciële projecten en rechtsgeschillen. De ervaring behelst zowel over de spoorwegsector als het transport over de weg en het luchtruim.

Onze ervaring


In de energiesector

Regelgevings- en tariefkwesties

Guy Block en zijn departement staan er in de energiesector om bekend dat ze de omzetting in Belgisch federaal en regionaal recht hebben gerealiseerd van zowel de eerste als de tweede richtlijn die de energiemarkten in Europa liberaliseert. Deze werkzaamheden omvatten het opstellen van wetten en secundaire wetgeving, evenals technische netcodes. Het departement assisteerde ook bij het opstellen van wet- en regelgeving in andere Europese landen, zoals Luxemburg, Frankrijk en Roemenië, en in niet-Europese landen zoals Tadzjikistan, Turkije, Marokko, Iran en Qatar. In het verleden heeft het departement op dit gebied onder meer het volgende gepresteerd:

 • Opstellen van de Belgische federale wetgeving ter uitvoering van de eerste en tweede Elektriciteits- en Gasrichtlijn (Richtlijnen 96/92/EG en 2003/54/EG voor elektriciteit en Richtlijnen 98/30/EG en 2003/55/EG voor gas), met inbegrip van netcodes, tarieven, openbare dienstverplichtingen en geschillenbeslechtingsmechanismen
 • Bijstand aan de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bij de omzetting van de tweede Elektriciteits- en Gasrichtlijn (Richtlijnen 2003/54/EG en 2003/55/EG) en de wijziging van de bestaande Elektriciteits- en Gasrichtlijnen
 • Bijstand aan de Belgische regionale overheden bij de omzetting van Richtlijn 2006/32/EG van het Europees Parlement en de Raad van 5 april 2006 betreffende energie-efficiëntie bij het eindgebruik en energiediensten en houdende intrekking van Richtlijn 93/76/EEG van de Raad
 • Bijstand aan de regering van Tadzjikistan bij de hervorming van de energiesector met financiering van de Aziatische Ontwikkelingsbank
 • Bijstand aan de Belgische federale en regionale regeringen bij de omzetting in federale en regionale wetgeving van Richtlijn 2001/77/EG van het Europees Parlement en de Raad van 27 september 2001 betreffende de bevordering van elektriciteitsopwekking uit hernieuwbare energiebronnen op de interne elektriciteitsmarkt
 • Bijstand aan de Belgische federale en regionale overheden bij de uitvoering van het Protocol van Kyoto en de omzetting in federale en regionale wetgeving van Richtlijn 2003/87/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 oktober 2003 tot vaststelling van een regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten binnen de Gemeenschap en tot wijziging van Richtlijn 96/61/EG van de Raad
 • Bijstand aan de Belgische federale regering bij de uitvoering van Richtlijn 2003/30/EG van het Europees Parlement en de Raad van 8 mei 2003 ter bevordering van het gebruik van biobrandstoffen of andere hernieuwbare brandstoffen in het vervoer
 • Bijstand aan de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bij de uitvoering van Richtlijn 2002/91/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2002 betreffende de energieprestatie van gebouwen
 • Opstelling van wetgeving met betrekking tot de geleidelijke ontmanteling van kerncentrales en de financiering van de ontmanteling
 • Bijstand aan de Belgische regulator met tariefstructuren in de elektriciteits- en gassector
 • Hulp bij transporttarieven met betrekking tot de lokale productie
 • Bijstand bij de toepassing van de tarieven voor de doorvoer van gas
Advies voor nieuwkomers 

In het kader van de liberalisering van de elektriciteits- en gasmarkt heeft het departement een sterke praktijk ontwikkeld om de grote energiespelers te helpen bij het betreden van de Europese elektriciteits- en gasmarkt. In het bijzonder heeft het advies gegeven over concurrentievraagstukken met betrekking tot langlopende gas- en elektriciteitsleveringscontracten, TOP-clausules, prijskortingen en prijsafspraken, multisite-contracten, groenestroomcertificaten en standaardleveringsmechanismen. Het departement heeft ook geadviseerd over de toewijzing van de beschikbare elektriciteitscapaciteit aan nieuwkomers. De activiteiten van het departement op dit gebied omvatten onder meer de volgende projecten:

 • Advies over nauwe marktkwesties voor nieuwkomers op de Belgische energiemarkten (toegangs- en toegangsverantwoordelijke contracten, contacten met de regelgevende instanties)
 • Advies aan een grote gasleverancier over de toegang tot en de deelname aan de Hub van Zeebrugge
 • Advies over de koppeling van de Franse, Nederlandse en Belgische elektriciteitsmarkten om de toegang voor nieuwkomers te vergemakkelijken en transparanter te maken
 • Hulp bij de organisatie van een Belgische elektriciteitsplatform voor de toewijzing van de beschikbare elektriciteitscapaciteiten
 • Hulp aan de regelgevende instanties bij het opzetten van een veilingmechanisme voor Belgische virtuele elektriciteitscentrales
 • Advies over de fiscaliteit van energie en benchmarkingconvenanten
 • Bijstand aan een gas- en elektriciteitsleverancier bij het verkrijgen van aangekochte groenestroomcertificaten
 • Opstellen van contracten voor de aankoop van groenestroomcertificaten en garanties van oorsprong (algemene en bijzondere voorwaarden)
 • Bijstand en advies over kwesties die verband houden met de facturering van openbaredienstverplichtingen door de netbeheerders
  Vergunningen

  Naast het advies aan nieuwkomers heeft het departement een jarenlange praktijk in het bijstaan van grote energiespelers bij de bouw van nieuwe energiecentrales, zowel op basis van fossiele brandstoffen als op basis van hernieuwbare energiebronnen. In dit verband heeft het departement contacten ontwikkeld met de nodige regelgevende instanties en vergunningverlenende overheden, alsook met bedrijfs- en contractmechanismen binnen het gereguleerde kader van de netwerktoegang.

  Het departement heeft met name deelgenomen aan volgende projecten:

  • Advies aan de elektriciteitsexploitanten over de bouw van een warmtekrachtkoppelingseenheid op basis van biomassa: strategisch advies, financieel advies, enz.
  • Advies aan grote Belgische industriëlen over de aankoop van een aanzienlijk deel van de elektriciteitsproductiecapaciteit (ongeveer 14 TWh/jaar) in ruil voor een investering van 20 jaar, en over de mogelijke bouw van een 800 MW schone steenkoolcentrale
  • Advies over de bouw van een 400 MW autoproductie-installatie (BOO), met een impact op de kosten van het transport en de broeikasgasemissievergunningen
  • Bijstand en strategisch advies aan een buitenlandse investeerder bij de bouw van een hoogrenderende warmtekrachtkoppelingseenheid in Roemenië (warmtekrachtkoppeling en stadsverwarming)
  • Hulp bij de bouw van een gasturbine met een gecombineerde cyclus van 400 MW door privé-operatoren (projectfinanciering)
  • Hulp bij de bouw van een 420 MWE gasturbinecentrale en een 65 MWE-gascentrale
  • Hulp bij de bouw van een 70 MW-warmtekrachtkoppelingscentrale
  • Hulp bij het indienen van aanvragen bij de Belgische regulatoren voor de wijziging van de controle van elektriciteitscentrales
  • Bijstand aan een lokale elektriciteitsproducent met diverse zaken die verband houden met particuliere netwerken
   Energiecontracten (aansluitingsovereenkomsten, toegangscontracten, leveringscontracten, openbaredienstverplichtingen) 

   Bij het assisteren van nieuwkomers en bij de leveringsvergunningen heeft het departement talrijke contracten opgesteld die van essentieel belang zijn voor de liberalisering van de energiemarkten. Het departement heeft met name volgende projecten uitgevoerd:

   • Hulp bij het opstellen van contracten en algemene voorwaarden voor de levering van gas en elektriciteit aan industriële, kleine en middelgrote en residentiële verbruikers op Belgisch federaal en regionaal niveau
   • Hulp bij het waarborgen van de verenigbaarheid van energiecontracten met openbaredienstverplichtingen
   • Hulp bij het opstellen van en onderhandelen over aansluitingscontracten, contracten met toegangsverantwoordelijken, evenwichtscontracten, toegangscontracten, enz.
   • Opstellen van overeenkomsten voor gasdoorvoerdiensten
   • Hulp bij het opstellen van strategische leveringsovereenkomsten voor elektriciteit en gas
   • Bijstand bij de heronderhandeling van gasdoorvoercontracten
   Vragen mbt hernieuwbare energie

   In het licht van de groeiende bezorgdheid over de bescherming van het milieu en de energievoorzieningszekerheid heeft het departement een sterke praktijk ontwikkeld in de productie van elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen. In het bijzonder heeft het geholpen bij het opzetten van programma's voor groene certificaten en de bouw van groene energiecentrales. Het departement heeft ook geadviseerd over de ontwikkeling van opkomende hernieuwbare energiebronnen zoals waterstof, en over het opzetten van regelingen voor de handel in emissierechten en het gebruik van flexibele mechanismen in overeenstemming met het Kyoto-protocol. In dit verband heeft het departement deelgenomen aan volgende projecten:

   • Hulp aan de Belgische regeringen bij het opzetten van federale en gewestelijke regelingen voor groenestroomcertificaten
   • Bijstand aan een Belgische regionale regering bij het opstellen van, onderhandelen over en aanpassen van wettelijke bepalingen ter bevordering en ondersteuning van de gedecentraliseerde productie en levering van elektriciteit
   • Bijstand aan de regeringen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en Wallonië bij de oprichting van een beurs voor groenestroomcertificaten
   • Bijstand aan de regeringen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en Marokko bij de invoering van een mechanisme voor wederzijdse groenestroomcertificaten
   • Bijstand aan elektriciteitsleveranciers bij geschillen over steun voor hernieuwbare energie in het Vlaamse Gewest
   • Bijstand en strategisch advies met betrekking tot de bouw en financiering van windparken
   • Bijstand en strategisch advies met betrekking tot de bouw en de financiering van warmtekrachtkoppelingseenheden op basis van biomassa
   • Hulp bij de bouw van een 70 MW-warmtekrachtkoppelingscentrale
   • Bijstand en advies aan een belangrijke producent van brandstofcelcomponenten ter ondersteuning in Europees verband
   • Bijstand bij de opbouw van stationaire waterstofcelapplicaties
   • Bijstand bij emissievergunningen en flexibele Kyotomechanismen
   • Bijstand bij het plaatsen van zonnepanelen
   • Studie voor een Belgische regulator met betrekking tot de ontwikkeling van gedecentraliseerde productie-eenheden
   Vloeibaar aardgas

   Het departement heeft ook een aanzienlijke expertise op het gebied van LNG. Het heeft met name de volgende projecten ondernomen:

   • Bijstand aan grote gasproducenten bij de toewijzing van LNG-slots en transitinstallaties in België
   • Bijstand aan grote gasactoren met due diligence voor de financiering van upstream LNG-installaties
   • Bijstand aan grote LNG-transporteurs op de nieuwe LNG-terminal in Zeebrugge met het opstellen van capaciteitsabonnementsovereenkomsten (slots, beëindigingscontract, maritieme kwesties, enz.)
   • Bijstand aan grote energiespelers bij uitbreidingsinvesteringen in de LNG-terminal in Zeebrugge
   • Hulp aan een grote speler bij het verkrijgen van een vergunning voor gasopslag
   • Advies aan een grote gasleverancier met toegang tot en deelname aan de Hub van Zeebrugge (slots, vergunningen, tarieven, maritieme kwesties, etc)
   • Hulp aan grootverbruikers van gas (meer dan 15% van de Belgische geliberaliseerde markt) bij het overstappen naar een andere leverancier (met inbegrip van balancering, tarieven, aansluitingen op de interconnector en de Hub van Zeebrugge)
   • Bijstand bij fiscale en btw-kwesties in verband met de levering van LNG in België
   • Bijstand bij de toepassing van de tarieven op de activiteiten van de doorvoer van gas
   • Bijstand bij de overdracht van aandelen in een onderneming die actief is in de doorvoer van gas
   • Analyse van de gasnetcode voor een grote operator in Luxemburg
   Nucleair

   Het departement heeft ook een aanzienlijke expertise ontwikkeld op het gebied van kernenergie. De volgende projecten kunnen worden genoemd:

   • Opstelling van wetgeving met betrekking tot de geleidelijke ontmanteling van kerncentrales en de financiering van de ontmanteling
   • Bijstand aan de grote nucleaire controle-instanties bij de aansluiting van bedrijven
   • Opstellen van een beleidsnota met betrekking tot de kerncentrales in België
   • Bijstand aan elektriciteitsproducenten bij de bouw van een kerncentrale
   Internationale samenwerking

   Op basis van de in de Europese landen ontwikkelde praktijk neemt het departement regelmatig deel aan internationale projecten die worden gefinancierd door internationale en Europese banken zoals de Wereldbank, de Aziatische Ontwikkelingsbank, de Europese Investeringsbank en de Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling.

   Zo is het departement door de Aziatische Ontwikkelingsbank aangesteld om de Tadzjiekse overheid bij te staan bij de liberalisering van haar elektriciteitsmarkt en de herstructurering van de nationale gevestigde elektriciteitsmaatschappij. Door dit project is het departement sterk betrokken geraakt bij het Inogate-proces, dat staat voor Interstate Oil and Gas Transport to Europe. Het is een internationaal samenwerkingsprogramma dat tot doel heeft de regionale integratie van de pijpleidingsystemen te bevorderen, het vervoer van olie en gas zowel binnen de Kaukasus en de Zwarte Zee als naar Europa te vergemakkelijken en particuliere en openbare investeerders aan te trekken (www.inogate.org).

   Het departement werd ook aangesteld door de Aziatische Ontwikkelingsbank om de Laotiaanse transmissienetbeheerder bij te staan bij de oprichting van een speciaal bedrijf voor het transport van elektriciteit van Laos naar Thailand.

   Het heeft ook particuliere investeerders in Roemenië vertegenwoordigd voor de mogelijke bouw van een warmtekrachtkoppelingscentrale. Guy Block heeft ook deelgenomen aan een project tussen de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Marokkaanse regering voor de invoering van een groenestroomcertificatenregeling in Marokko en de wederkerigheid daarvan met de regeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. In deze context heeft hij de Marokkaanse overheid en privé-investeerders bijgestaan bij de bouw van windmolenparken en bij de ontwikkeling van de elektrische interconnecties met de buurlanden.

   Het departement heeft ook de Iraanse regering bijgestaan bij de productie van energie uit biomassa en de Turkse beheerder van het gastransportnet bij het beheer van de gas- en olie-interconnecties met de buurlanden.

   Procesvoering en arbitrage

   Het team van het departement treedt regelmatig op voor de Belgische burgerlijke en administratieve rechtbanken. Guy Block treedt ook regelmatig op voor het Europese Hof van Justitie en de arbitrage-instellingen. Hij maakt deel uit van het ICC, de LCIA, de IAI, de CEPANI, de CWaPE (Waalse Commissie voor Energie) en BRUGEL (Brusselse Hoofdstedelijke Commissie voor Energie).

   Onder de rechtszaken en arbitrages waarbij het departement betrokken is geweest, bevinden zich de volgende:

   • Geschil over transport- en distributietarieven
   • Procesvoering met betrekking tot offshore-elektriciteitsproductie
   • Geschil met betrekking tot de belastingen die van toepassing zijn op het gebruik van de gas- en elektriciteitsnetten
   • Procesvoering namens een grote elektriciteitsproducent en -leverancier in verband met elektriciteitstarieven
   • Geschil namens een elektriciteitsleverancier in verband met de toegang tot de Belgische elektriciteitsmarkt
   • Procesvoering voor een grote Belgische industrie met betrekking tot tariefregelingen voor transportgerelateerde diensten
   • Geschil met betrekking tot hernieuwbare steun in het Vlaamse Gewest (groene- en warmtekrachtkoppelingcertificaten)
   • Procesvoering namens de Belgische federale overheid in verband met tariefkwesties
   • Geschillen voor de gerechtshoven van de staat, de Raad van State en de arbitrage-instanties met betrekking tot de openstelling van de elektriciteitsmarkt, met inbegrip van concurrentievraagstukken, groenestroomcertificaten, toegangsrecht, verplichtingen van de TNB, enz.
   • Bijstand aan operatoren bij geschillen over de toegang tot het net en de tarieven
   • Advies aan een grote energieproducent en -handelaar (gas en elektriciteit) in Luxemburg over arbitrageprocedures
   • Bijstand bij arbitrageprocedures voor de uitvoering van contracten
   • Geschillen met betrekking tot het vrije verkeer van goederen

   In de transportsector

   Spoorwegvervoer

   Guy Block heeft onder meer de volgende projecten uitgevoerd, waarbij het gaat om advies over de liberalisering van het spoorvervoer:

   • Oprichting van een Europees consortium voor spoorvervoer via hogesnelheidslijnen (met inbegrip van financiële, technische en juridische kwesties)
   • Projectfinanciering en prijsopgave van de Kanaaltunnel
   • Oprichting van een joint venture voor de oprichting van een multimodale weg- en spoorwegonderneming
   • Bijstand voor een joint venture voor het reizigersvervoer per spoor
   • Opstellen van algemene voorwaarden voor het vervoer van goederen en containers per trein
   • Bijstand aan spoorwegvervoer- en verhuisbedrijven bij het opstellen van hun algemene voorwaarden voor vervoer en/of opslag
   • Opstellen van contracten met betrekking tot het grootste deel van het vervoer per spoor en van particuliere wagons
   • Bijstand aan spoorwegslotsystemen
   • Bijstand bij spoorwegongevallen
   • Bijstand aan reizigers en vervoersondernemingen bij het naleven van de immigratievoorschriften
   Luchtvervoer

   Guy Block heeft onder meer de volgende projecten uitgevoerd met betrekking tot advies over de liberalisering van het luchtvervoer:

   • Bijstand bij de inbeslagneming en openbare verkoop bij opbod van een vliegtuig (Airbus A 310)
   • Talrijke rechtszaken met betrekking tot het luchtvervoer en de CMR- en Warschau-verdragen (met inbegrip van het pakketvervoer)
   • Bijstand aan transport- en verhuisbedrijven bij het opstellen van hun algemene vervoers- en/of opslagvoorwaarden
   • Bijstand bij gerechtelijke procedures met betrekking tot de luchtverkeersleiding
   • Bijstand bij het opzetten van nieuwe luchtvaartroutes
   • Bijstand bij de controle op geluidshinder op luchthavens
   • Bijstand bij de controle van de veiligheid van de luchtvaart
   • Bijstand met betrekking tot luchtvracht
   Wegvervoer

   Guy Block heeft onder meer de volgende projecten uitgevoerd, waarbij advies is gegeven over de liberalisering van het wegvervoer:

   • Oprichting van een joint venture voor de oprichting van een multimodale weg- en spoorwegonderneming
   • Talrijke rechtszaken met betrekking tot het wegvervoer en de CMR- en Warschau-verdragen (met inbegrip van het pakketvervoer)
   • Bijstand aan transport- en verhuisbedrijven bij het opstellen van hun algemene vervoers- en/of opslagvoorwaarden

   Ons team


   Senior Counsels
   Counsels
   * SC Janson Baugniet CV


   [:swvar:ufile:4:description:]
   Contact

   Brussel: + 32 2 675 30 30
   Gent: +32 9 240 77 20
   Bergen: +32 65 22 10 00
   Janson Logo
    © Copyright Janson 2021