Praktijkgebieden


Expertise

Onze
expertise

We merken dat u een oude browser gebruikt

Gedateerde browsers kunnen veiligheidsrisico's inhouden voor uw computer. Om onze website op de beste manier te ervaren, gebruikt u beter één van onderstaande browsers.

Handelsrecht en vennootschapsrecht


Presentatie


De leden van het departement verlenen advies en bijstand aan private en publieke ondernemingen binnen de verschillende sectoren van het economisch leven, evenals aan handelaars en particulieren. 

Ze komen meer bepaald tussen bij de oprichting van handelsvennootschappen en de transformatie of de herstructurering van vennootschapsgroepen. Ze verlenen advies bij de onderhandeling en de opstelling van handelscontracten, of bij betwistingen aangaande de interpretatie of uitvoering ervan. 

De leden van het departement verdedigen de belangen van vennootschappen, handelaars of particulieren in geschillen van handels- of vennootschapsrecht, zowel voor de gewone rechtbanken of voor nationale of internationale arbitragehoven. 

De aansprakelijkheden van bedrijfsleiders, bestuurders of zaakvoerders komen eveneens veelvuldig aan bod, zowel ter advisering als bij wijze van vordering of verweer voor de burgerlijke en de strafrechtbanken.

Onze diensten


Het departement staat zijn cliënten in het bijzonder bij voor:

 • De oprichting van handels- of burgerlijke vennootschappen, stichtingen of verenigingen en de uitwerking van overeenkomsten tussen aandeelhouders
 • De transformatie en de herstructurering van vennootschappen
 • Zaken gekoppeld aan de aansprakelijkheid van de bedrijfsleiders, bestuurders of zaakvoerders, zowel onder de vorm van advies en aanbevelingen als wat betreft vordering of verweer in rechte
 • Geschillenregeling tussen aandeelhouders of aandeelhoudersgroepen
 • Geschillen inzake handelspraktijken
 • Vraagstukken en procedures inzake mededinging, zowel nationaal als Europees
 • Onderhandeling en redactie van handelscontracten (huurovereenkomsten, dienstverleningscontracten, (onder)aanneming, verkoopconcessie, agentuur, franchise, licentie, transport enz.) en het onderzoek van vraagstukken gekoppeld aan de interpretatie, de uitvoering en de opzegging van deze contracten
 • Creatie van contractuele zekerheden, in het bijzonder van onderpanden op financiële instrumenten, waarborgcontracten of andere zekerheden afkomstig uit de praktijk
 • Oplossing van geschillen, bij voorkeur door middel van dading of, wanneer dit niet vermeden kan worden, via een gerechtelijke of een arbitrageprocedure, zowel nationaal als internationaal (sommige advocaten van het departement zetelen regelmatig als arbiter)
 • Strafrechtelijke verdediging van rechtspersonen en bedrijfsleiders

Onze ervaring


De advocaten van het departement zijn recent tussengekomen bij:

 • De organisatie van strategieën en netwerken van selectieve distributie, binnen de automobielsector en de sector van de luxe-industrie
 • De oplossing van geschillen gekoppeld aan de uitvoering of de opzegging van internationale agentuurcontracten of Belgische concessies voor exclusieve verkoop (verkoopdoelstellingen, niet-concurrentiebedingen, opzegtermijnen, schadevergoedingen aan klanten, ...)
 • De opstelling van aandeelhoudersovereenkomsten bedoeld om conflicten tussen aandeelhouders te voorkomen, met name in bedrijven die actief zijn binnen het domein van de informatica, de verzekeringen, de burgerlijke bouwkunde, de publieke/private dienstverlening
 • De gerechtelijke oplossing van conflicten tussen aandeelhouders (uitsluiting of gedwongen overname van aandelen) binnen bedrijven die actief zijn in de productie van voedingswaren en distributie van textiel
 • Gerechtelijke oplossing van conflicten gekoppeld aan de niet-uitvoering van nationale of internationale verkoopcontracten
 • De opstelling van overeenkomsten gekoppeld aan de overdracht van ondernemingen, met inbegrip van due diligence onderzoek
 • De contractuele omkadering van het management van diensten¬onder¬nemingen
 • De begeleiding van ondernemingen in hun expansiestrategie in centraal Europa en Canada
 • De omkadering van buitenlandse investeringen in België
 • De bijstand bij de organisatie van de algemene vergaderingen en de bestuurs- en beheersraden, met name in KMO's (met inbegrip van de opstelling van notulen en bijzondere verslagen)
 • Gerechtelijke vorderingen tot stopzetting en aansprakelijkheid betreffende onrechtmatige handelspraktijken, zoals bedrieglijke reclame, weigering van levering, afwerving van personeel, het misbruik van vertrouwelijke bestanden
 • Geschillenregeling tussen luchtvaartmaatschappijen en hun klanten
 • Bijstand aan ondernemingen in moeilijkheden, met name in geval van procedures van gerechtelijke vereffening, concordaat of faillissement
 • Gerechtelijke mandaten (faillissementscurator, voorlopig bestuur van vennootschappen, sekwester, enz.)
 • Onderzoek van staatssteun in het licht van het Europees mededingingsrecht
 • Indienen en behandelen van klachten bij de Raad voor de Mededinging

Ons team


* SC Janson Baugniet CV


Contact

Brussel: + 32 2 675 30 30
Gent: +32 9 240 77 20
Bergen: +32 65 22 10 00
Janson Logo
  © Copyright Janson 2021