Praktijkgebieden


Expertise

Onze
expertise

We merken dat u een oude browser gebruikt

Gedateerde browsers kunnen veiligheidsrisico's inhouden voor uw computer. Om onze website op de beste manier te ervaren, gebruikt u beter één van onderstaande browsers.

Publiek- en administratief recht


Presentatie


Het team publiek- en administratief recht treedt op in de verhouding tussen de burgers en de overheid. Het team staat bekend en wordt gewaardeerd voor zijn specialistische kennis van het publiekrecht, zijn creativiteit, zijn pragmatische aanpak en zijn reactiviteit. Wij bestuderen onze zaken  grondig, adviseren, overleggen, begeleiden, onderhandelen en bemiddelen, en als het nodig is procederen we. Onze focus ligt op het voorkomen van problemen.

Het departement publiek- en administratief recht van Janson heeft op die wijze over een periode van dertig jaar een kennis en knowhow opgebouwd die door cliënten naar waarde wordt geschat. Het specifieke aan ons team is dat wij – met een interdisciplinaire aanpak - optreden m.b.t. de drie gewesten en op internationaal vlak.

Onze diensten


Ruimtelijke ordening, leefmilieu, erfgoed en handelsvestigingen 

Ruimtelijke ordening en leefmilieu is in de eerste plaats een kwestie van vergunningen. Wij begeleiden aanvragen tot stedenbouwkundige vergunning, milieuvergunning, verkavelingsvergunning, vergunning voor handelsvestiging. Wij geven vergunninghouders ook de nodige bijstand wanneer hun vergunning wordt aangevochten door het bestuur of voor administratieve of gerechtelijke rechtscolleges. Anderzijds helpen wij onze cliënten ook hun bezwaren over vergunningsaanvragen in het kader van een openbaar onderzoek te formuleren en vechten wij voor onze cliënten ook vergunningen aan voor het bestuur of voor administratieve of gerechtelijke rechtscolleges. M.b.t. de ruimtelijke ordening hebben wij een ruime ervaring met de zonevreemde problematiek. Verder staan wij onze cliënten ook bij wanneer een regularisatie aan de orde zou zijn. Het team is ook zeer goed vertrouwd met de bijzondere aspecten van het onroerend erfgoed. 

De bestemming die een eigendom krijgt in ruimtelijke uitvoeringsplannen is bepalend voor zijn waarde. Wij helpen onze cliënten om hun onroerend goed accuraat te laten waarderen. In geval van wijziging van de bestemming wordt namens cliënten de vernietiging van dat plan gevorderd bij de Raad van State of wordt vergoeding voor planschade gevorderd voor de burgerlijke rechtbanken. 

Wat het ruimere milieurecht betreft hebben wij veel ervaring met de bodemproblematiek, niet alleen met de behandeling van verontreiniging, maar ook in het kader van vastgoedovereenkomsten betreffende verontreinigde gronden, evenals inzake afval, geluidsoverlast, water, milieufiscaliteit, en ook met burenhinder en de naleving van het eigendomsrecht. 

Milieu- en stedenbouwrecht neemt een almaar belangrijker plaats in het contractenrecht in. Wij zijn dan ook beslagen in due diligence en in de voorbereiding van verkoop- en aankoopcontracten. Wij werken samen met technici (ingenieurs, architecten, landmeters, vastgoedmakelaars en schatters) en andere juridische beroepen, zoals notarissen en bedrijfsjuristen, teneinde later problemen te voorkomen. 

Met een interdisciplinaire werkwijze leveren wij bijstand in het uitwerken en ontwikkelen van onroerende projecten, verkavelingen, bouwprojecten, de inrichting van economische sites, infrastructuur (luchthavens, sportterreinen en –stadia), of andere openbare of private infrastructuur. 

Onteigening, openbaar domein en wegenis

Wij staan onze cliënten bij in het onderhandelen met de overheid over onteigening. De verdediging van de eigendomsbelangen vergt een adequate strategie. Wij staan onze cliënten ook bij in gerechtelijke onteigeningsprocedures. De onteigening is een instrumentele bevoegdheid die nogal eens misbruikt wordt, wat aanleiding kan geven tot overheidsaansprakelijkheid.

De wegenis is van specifiek belang voor de toegankelijkheid van gebouwen en infrastructuur. De aanleg, de aansluiting, het onderhoud en het gebruik van de wegenis, vormt een heel bijzondere problematiek binnen de ruimtelijke ordening en het milieurecht.

Overheidsopdrachten, concessies, overheidscontracten en publiek- private samenwerking

Wij helpen bedrijven hun kandidaatstelling op te stellen om een overheidsopdracht toegewezen te krijgen (analyse lastenboek, verduidelijkingsvragen van of aan het bestuur). Wanneer cliënten de opdracht niet toegewezen krijgen, verdedigen wij hun rechten voor de Raad van State of voor de hoven en rechtbanken opdat ze alsnog de opdracht zouden krijgen of minstens een passende schadevergoeding.

Ons team helpt ook overheden bij het opstellen van een lastenboek, het motiveren van de selectie- en toewijzingsbeslissing en het verdedigen van de genomen beslissing voor de administratieve of gerechtelijke rechtscolleges.

In het kader van projectontwikkeling, helpen wij mee bij het verzoenen van private en publieke belangen in het kader van de specifieke formule die de Publiek, Private Samenwerking (PPS) is.

Ambtenarenrecht en gereglementeerde beroepen


Het ambtenarenrecht betreft met name de loopbaan van ambtenaren. Wij staan overheden bij in het maken van aangepaste statuten of contracten. Tevens helpen wij de overheid bij de selectie en aanwerving van kandidaten en het motiveren van hun beslissingen. In het kader van tuchtprocedures helpen wij publiekrechtelijke cliënten om de tuchtprocedure te voeren, het dossier samen te stellen, de hoorzitting te organiseren en de tuchtbeslissing te motiveren. Wanneer deze beslissingen voor de administratieve of gerechtelijke rechtscolleges worden aangevochten, voeren wij namens de overheid het verweer.

Wij staan ambtenaren bij in het opmaken van beleidsplannen, hun kandidaatstelling of de voorbereiding van een hoorzitting inzake tucht. Wanneer nodig vechten wij de beslissingen van de besturen aan voor de administratieve of gerechtelijke rechtscolleges. Wij geven ook bijstand aan beoefenaars van gereglementeerde beroepen (advocaten, artsen, architecten, apothekers, gerechtsdeurwaarders, landmeters, vastgoedmakelaars), wanneer zij in het kader van hun beroep in tuchtzaken worden aangesproken. 

Onze troeven

 • Wij zijn specialisten in ons vakgebied. Ons team wordt aangestuurd door drie universiteitsprofessoren. Wij volgen de evolutie in ons vakgebied op de voet en vertalen de recente wetenschappelijke inzichten naar de praktijk. Anderzijds sturen wij van uit onze praktijkervaring ook het wetenschappelijk onderzoek aan. De leden van het team maken deel uit van de redactie van de toonaangevende tijdschriften in hun vakgebied en publiceren regelmatig in deze tijdschriften. Door de unieke combinatie van praktijkervaring en wetenschappelijke kennis, betrekken diverse overheden of beroepsorganisaties ons bij het opstellen of de evaluatie van wetgeving
 • Wij zoeken naar oplossingen. Het maken van een oplossing is maatwerk. In de eerste plaats luisteren wij naar onze cliënten om te achterhalen wat hun precieze verwachtingen zijn. Als dat nodig is, gaan wij ter plaatse de toestand opnemen. Een juiste en goede kennis van de cliënt, de plaatsgesteldheid en/of de bedrijfssector is van wezenlijk belang. Met onze ruime ervaring zijn wij ook vindingrijk in het vinden van oplossingen
 • Wij pakken de zaken pragmatisch aan. Een oplossing moet niet noodzakelijk gevonden worden door of in een rechtsgeding. Waar mogelijk zullen wij de cliënt bijstaan in een onderhandelde oplossing. Door onze pragmatische aanpak hebben wij oog voor een interdisciplinaire aanpak. Zo werken wij samen met technici (architecten, ingenieurs, milieudeskundigen, aannemers, …) en met andere juridische beroepen, in het bijzonder notarissen en bedrijfsjuristen. Wanneer een rechtsgeding moet gevoerd worden spreken wij met de cliënt een duidelijke strategie af
 • Wij werken kostenbewust. Onze tarieven zijn concurrentieel en onze tariefstructuur is transparant. Door regelmatige facturatie wordt het de cliënt mogelijk gemaakt om de kostprijs van onze tussenkomst goed te kunnen inschatten en bedrijfseconomisch te sturen. Wij trachten de kosten voor de cliënt te beperken en helpen cliënt wanneer hij recht heeft op terugbetaling
 • Ons team en onze dienstverlening is meertalig. Wij verzorgen een juridische dienstverlening in het Frans, het Nederlands, het Engels en het Duits. In de Belgische Federatie is het belangrijk om de geregionaliseerde materies met eenzelfde kwaliteit te behandelen

Onze ervaring


 • Bijstand van een bioscoopuitbater in het behoud van zijn cinemacomplex, niettegenstaande de overheid de domeinconcessie wilde beëindigen
 • Bijstand van een automobielbedrijf waarvan de contractuele aansprakelijkheid werd opgeworpen bij de verkoop van een verontreinigd onroerend goed
 • Bijstand aan de eigenaar van een megadancing in het bekomen van een juiste vergoeding voor de onteigening van zijn eigendom en de daaruit voortvloeiende schade
 • Bijstand van een betonfabriek, een mestverwerkingsinstallatie en een helikopterbedrijf voor de verlenging of het bekomen van de milieuvergunning
 • Bijstand van een gemeentebestuur in verband met een windmolenpark
 • Bijstand aan de uitbater van een horecacomplex voor de onrechtmatige beëindiging van de concessie door de overheid
 • Bijstand van promotoren in verband met de winstderving en extra kosten die zij hebben moeten maken in het kader van het decreet op het grond- en pandenbeleid, dat door het Grondwettelijk Hof werd vernietigd
 • Bijstand aan bedrijven in de onderhandeling over de tarieven voor het gebruik van gronden langs het Albertkanaal van het Vlaamse Gewest of de NV De Scheepvaart
 • Bijstand in het kader van een problematiek over het bestaan of verjaard zijn van een buurtweg
 • Bijstand aan een promotor bij de stillegging van werken
 • Advies aan notarissen in het kader van de verkoop van particulier of bedrijfsvastgoed in verband met stedenbouwkundige aspecten of de bodemverontreiniging
 • Bijstand van een Seveso-bedrijf in verband met de toegangsstructuur van het bedrijf
 • Bijstand aan verschillende gemeentebesturen in verband met de bestuurbaarheid van de gemeente

Ons team


* SC Janson Baugniet CV


[:swvar:ufile:4:description:]
Contact

Brussel: + 32 2 675 30 30
Gent: +32 9 240 77 20
Bergen: +32 65 22 10 00
Janson Logo
  © Copyright Janson 2021